Laatujärjestelmät

ISO 9001

ISO 9001:2015 on kansainvälinen standardi, joka auttaa parantamaan laadunhallintaa. Tämä tarkoittaa vähemmän virheitä, tehokkaampia prosesseja, kustannustehokkuutta ja tyytyväisempiä asiakkaita.

Miten standardi ISO 9001 periaatteiden huomiointi auttaa saavuttamaan tavoitteet ja menestymään?

Parantunut laatu johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin ja mahdollisiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Asiakastyytyväisyys vahvistaa yhteistyösuhdetta ja luo uusia mahdollisuuksia.

Henkilöstötyytyväisyys paranee.

Tehokkaammat prosessit parantavat kustannusten hallintaa ja kannattavuutta sekä sujuvoittavat tekemistä.
Kilpailukyky paranee ja yrityksestä tulee houkuttelevampi avaten uusia mahdollisuuksia.

Luotettavuus paranee sidosryhmien keskuudessa.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri auttaa yritystä kehittymään.

ISO 9001-sertfikaatti avaa ovet uusiin asiakkaisiin ja kilpailutuksiin.

Rakennamme käytännönläheisiä laatujärjestelmiä tukemaan yritysten liiketoimintaa.

Kysy lisää

ISO 14001

Tässä ovat tärkeimmät ISO 14001:2015 -standardin hyödyt yrityksille ympäristönhallinnassa:

1. Ympäristövastuullisuuden osoitus: ISO 14001 osoittaa sitoutumista ympäristövastuullisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Se voi parantaa yrityksen mainetta ja houkutella ympäristötietoisia asiakkaita.

2. Sitovat velvoitteet ja niiden tunnistaminen: Auttaa tunnistamaan lainsäädännön vaatimukset ja parantamaan toiminnan tasoa.

3. Resurssien tehokas käyttö: Standardi kannustaa resurssien tehokkaampaan käyttöön, mikä säästää rahaa ja raaka-aineita. Tämä voi myös pienentää hiilijalanjälkeä.

4. Parempi jätteidenhallinta: ISO 14001 auttaa organisaatiota kierrättämään ja hyödyntämään jätteitä tehokkaammin, mikä vähentää jätehuoltokustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

5. Säästöt energiakustannuksissa: Ympäristövaikutusten arviointi ja energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiakustannuksia ja kasvattaa kannattavuutta. Auttaa siirtymään uusiutuvan energian käyttöön.
6. Asiakaskysyntä ja markkinaetu: Ympäristötietoiset kuluttajat ja yritykset suosivat usein sertifioituja yrityksiä. ISO 14001 -sertifikaatti antaa kilpailuetua hankittaessa asiakkaita tai osallistuttaessa tarjouskilpailuihin.

7. Riskienhallinta: Standardi auttaa tunnistamaan ympäristöriskit ja varautumaan niihin. Tämä minimoi ympäristövahinkojen riskiä ja niihin liittyviä kustannuksia.

8. Ympäristötietoisuuden lisääminen: Standardi edistää ympäristötietoisuuden kasvattamista organisaatiossa, mikä johtaa henkilöstön sitoutumiseen ja pienempiin haitallisiin ympäristövaikutuksiin.

9. Sidosryhmien odotusten täyttäminen: ISO 14001 auttaa vastaamaan sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja viranomaisten odotuksiin ympäristöasioiden hallinnasta.

10. Elinkaariajattelu: Auttaa huomioimaan tuotteen käytönaikaiset ympäristövaikutukset ja huolehtimaan tuotteen hävittämisestä.

Rakennamme käytännönläheisiä ympäristöjärjestelmiä tukemaan yritysten liiketoimintaa ja osoittamaan vastuullisuutta.

Kysy lisää

ISO 45001

ISO 45001:2018 on standardi, joka käsittelee työterveys- ja työturvallisuusjohtamista. Tässä ovat tärkeimmät hyödyt yrityksille:

1. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantaminen: ISO 45001 auttaa organisaatiota tunnistamaan ja hallitsemaan työpaikan riskejä, mikä puolestaan vähentää tapaturmia ja ammattitauteja. Tämä parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

2. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen: Standardi auttaa yrityksiä noudattamaan työterveys- ja turvallisuuslakeja ja -määräyksiä. 

3. Vähentyneet sairauspoissaolot: Parantunut työympäristön turvallisuus ja terveysvaarojen hallinta johtaa vähentyneisiin sairauspoissaoloihin, mikä säästää yritykselle kustannuksia.

4. Maineen parantaminen: Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä parantaa yrityksen mainetta ja houkuttelee asiakkaita ja uusia työntekijöitä, jotka arvostavat turvallista ja vastuullista toimintaa.
5. Korkeampi työntekijöiden sitoutuminen: Työntekijät tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja arvostetuiksi, kun organisaatio panostaa työterveyteen ja -turvallisuuteen. Tämä lisää työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

6. Riskienhallinta: ISO 45001 auttaa organisaatiota tunnistamaan ja arvioimaan työterveys- ja turvallisuusriskejä sekä laatimaan suunnitelmia toiminnan parantamiseksi.

7. Kustannusten hallinta: Vähentyneet tapaturmat ja sairauspoissaolot merkitsevät säästöjä terveydenhuoltokustannuksissa ja vakuutusmaksuissa.

8. Jatkuvan parantamisen kulttuuri: Standardi edistää jatkuvan parantamisen periaatetta, mikä auttaa organisaatiota kehittymään ja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin.
Rakennamme käytännönläheisiä TTT-järjestelmiä tukemaan yritysten liiketoimintaa.

Kysy lisää

Vastuullisuus

Vastuullisuuden kehittäminen voi olla pitkäaikainen prosessi. Vaikka ISO 14001 on vahva ehdokas, on myös paljon muita vastuullisuutta osoittavia standardeja, kuten ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 45001 (työturvallisuus), ISO 26000 (yhteiskuntavastuu) ja erilaiset sertifikaatit ja standardit, jotka liittyvät tiettyihin toimialoihin.

Tärkein standardi voi vaihdella yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaan, ja se kannattaa valita huolellisen harkinnan ja asiakkaiden odotusten pohjalta.

Vastuullisuusvaatimukset tulevat osaksi kaikkien liiketoimintaa EU-tason direktiivien kautta.

Kysy lisää

Muut standardit

Standardeja on todella paljon. Ole yhteyksissä, kun standardiasiat mietityttävät, niin katsotaan yhdessä voimmeko auttaa yritystänne.